Algemene voorwaarden 20 januari 2022 tot 16 april 2023

Roots Advocaten streeft naar een optimaal kwalitatieve en efficiënte dienstverlening, op maat van zijn cliënten. Daartoe behoren een duidelijke communicatie en heldere afspraken. U vindt hieronder dan ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze dienstverlening. Mocht u hierover vragen hebben, nodigen wij u vriendelijk uit ons te contacteren via onderstaande contactgegevens.

 • 1. Roots Advocaten

  • 1.1. Roots Advocaten is een besloten vennootschap (afgekort BV), met als maatschappelijke zetel: Karmelietenlaan 4 bus 2, 8500 Kortrijk.

   RPR Gent, Afdeling Kortrijk KBO ondernemingsnummer 0678.782.244 BTW BE 0678.782.244

   Tel.: +32 (56) 490 070 e-mail: info@rootsadvocaten.be IBAN kantoorrekening: KBC Bank BE66 7360 3733 3243 IBAN derdenrekening: KBC Bank BE34 7360 3961 7490

   Website: www.rootsadvocaten.be

  • 1.2. De advocaten van Roots Advocaten dragen de in België verleende beroepstitel van advocaat en zijn lid van de Orde van Advocaten - Balie West-Vlaanderen. Zij zijn gehouden door de deontologische regels en gedragscodes, eigen aan het beroep van advocaat. Een overzicht van deze regels kan worden verkregen bij de Orde van Advocaten - Balie West-Vlaanderen (www.baliewestvlaanderen.be) of bij de Orde van Vlaamse Balies (www.advocaat.be).
  • 1.3. De advocaten verbonden aan Roots Advocaten verrichten hun werkzaamheden in naam en voor rekening van de advocatenvennootschap Roots Advocaten. Het is dan ook uitsluitend Roots Advocaten BV die de contractspartij is van de cliënt voor dienstverlening die desgevallend wordt uitgevoerd door zijn aandeelhouders, advocaten, medewerkers, stagiairs en aangestelden. De lijst van de advocaten die verbonden zijn aan Roots Advocaten kan te allen tijde worden teruggevonden op de website van het kantoor.
 • 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

  • 2.1. Behoudens expliciete, schriftelijke andersluidende afspraken zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Roots Advocaten, op elke overeenkomst tussen Roots Advocaten en de cliënt, en meer algemeen op alle door of namens Roots Advocaten geleverde of te leveren diensten en op alle rechtsverhoudingen die in dat verband of ten gevolge daarvan tussen Roots Advocaten en derden tot stand komen, al dan niet op grond van een schriftelijke overeenkomst.
  • 2.2. Het toevertrouwen van een dossier aan Roots Advocaten houdt de aanvaarding in door de cliënt van deze algemene voorwaarden zowel voor het betreffende dossier als voor latere dossiers of opdrachten, en dit onder voorbehoud van eventuele latere wijzigingen waarvan de cliënt zal worden geïnformeerd. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de cliënt of van algemene voorwaarden waarnaar van de cliënt afkomstige stukken verwijzen, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
  • 2.3. Deze algemene voorwaarden vormen samen met de opdrachtbrief die Roots Advocaten desgevallend zal richten aan de cliënt, inclusief alle eventuele bijlagen bij de opdrachtbrief, de overeenkomst tussen de cliënt en Roots Advocaten met betrekking tot de diensten beschreven in de opdrachtbrief. Ingeval enige bepaling uit de opdrachtbrief strijdig zou zijn met deze algemene voorwaarden, zullen de bepalingen van de opdrachtbrief primeren voor zover de afwijking van de algemene voorwaarden duidelijk en expliciet is.
  • 2.4. Het feit dat Roots Advocaten zou nalaten de strikte toepassing van één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand of beperking van de rechten waarover het beschikt en verhindert niet dat later alsnog de strikte naleving van de algemene voorwaarden wordt geëist.
 • 3. Voorwerp en uitvoering van de dienstverlening

  • 3.1. De dienstverlening van Roots Advocaten kan onder meer betrekking hebben op adviesverlening, bijstand bij bemiddeling, bijstand bij onderhandelingen en bijstand in het kader van gerechtelijke of tuchtrechtelijke procedures.
  • 3.2. Het concrete voorwerp van de dienstverlening wordt bij aanvang van de werkzaamheden overeengekomen tussen Roots Advocaten en de cliënt. De eventuele aanpassing of uitbreiding van dat voorwerp lopende de werkzaamheden van Roots Advocaten kan vormvrij gebeuren en kan onder meer blijken uit correspondentie of uit de (al dan niet stilzwijgende) aanvaarding van prestaties of uit de betaling van de desbetreffende staat van ereloon en kosten.
  • 3.3. Roots Advocaten streeft te allen tijde naar kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening. Uw dossier wordt behandeld met de passende professionele zorgvuldigheid, beroepsernst en discretie, in overeenstemming met de deontologische regels.
 • 4. Wederzijdse informatieplicht

  • 4.1. Roots Advocaten informeert de cliënt op geregelde tijdstippen en in elk geval op eerste verzoek van de cliënt over de uitvoering van de opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.
  • 4.2. De cliënt verbindt zich ertoe om stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, alle noodzakelijke, nuttige en relevante informatie te verstrekken aan Roots Advocaten. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Roots Advocaten verstrekte gegevens, informatie en stukken. Eventuele nieuwe feiten of omstandigheden die noodzakelijk, nuttig of relevant zijn voor de opdracht zullen ook onverwijld worden ter kennis gebracht door de cliënt.
  • 4.3 Indien de cliënt zijn voor de behartiging van de zaak noodzakelijke medewerking niet, niet tijdig, onvoldoende of niet conform de afspraken verleent en/of onvoldoende of niet bereikbaar is, staat het Roots Advocaten vrij om voor deze cliënt geen werkzaamheden meer te verrichten en zich geheel aan de zaak te onttrekken. Roots Advocaten is niet aansprakelijk voor enige schade die daaruit zou kunnen voortvloeien, noch voor schade die zou voortvloeien uit onvolledige of onjuiste informatieverstrekking door de cliënt.
 • 5. Beroep op derden

  • 5.1. Roots Advocaten kan zonder voorafgaande of afzonderlijke goedkeuring van de cliënt beroep doen op andere advocaten of juridische medewerkers voor specifieke opdrachten of deelopdrachten die kaderen in de dienstverlening door of de opdracht van Roots Advocaten.
  • 5.2. Roots Advocaten kan zonder voorafgaande of afzonderlijke goedkeuring van de cliënt advies of bijstand inwinnen, bijvoorbeeld bij een bedrijfsrevisor, accountant of andere deskundige, indien het dit noodzakelijk acht om de eigen opdracht goed te kunnen uitvoeren.
  • 5.3. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan over aan Roots Advocaten.
  • 5.4. Indien in het kader van de opdracht beroep moet gedaan worden op een notaris, zal dit slechts gebeuren na voorafgaande instemming van de cliënt.
  • 5.5. Het beroep op derden gebeurt in naam en voor rekening van de cliënt, die geacht wordt rechtstreeks met deze derde te hebben gecontracteerd. Geen van deze derden zal worden aanzien als agent, aangestelde of vertegenwoordiger van Roots Advocaten.
  • 5.6. De cliënt aanvaardt dat deze derden in beginsel hun kosten en erelonen rechtstreeks aan hem kunnen aanrekenen. Eventuele aanrekening door de derde aan Roots Advocaten zal worden doorgerekend aan de cliënt.
  • 5.7. Eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen die worden gehanteerd door derden op wie een beroep gedaan wordt door Roots Advocaten worden eveneens geacht te zijn aanvaard door de cliënt. Het staat de cliënt vrij rechtstreeks met de derden contractuele afspraken te maken omtrent hun aansprakelijkheid.
  • 5.8. n elk geval kan Roots Advocaten niet aansprakelijk gesteld worden voor het aanraden van of beroep doen op een bepaalde derde, noch voor de handelingen of eventuele tekortkomingen van een derde waarop beroep werd gedaan werd in het kader van de opdracht van Roots Advocaten, en dit ongeacht of deze derde al dan niet rechtstreeks door Roots Advocaten dan wel door de cliënt werd aangesteld, gekozen of aangeraden, en ongeacht of deze derde zijn kosten en erelonen aan Roots Advocaten dan wel aan de cliënt aanrekent.
 • 6. Intellectuele rechten

  • 6.1. Alle lichamelijke en onlichamelijke materialen, met inbegrip van contracten, adviezen, opinies, processtukken en de werkdocumenten door Roots Advocaten ontwikkeld of gebruikt in het kader van de overeenkomst met de cliënt, zullen eigendom blijven van Roots Advocaten.
  • 6.2. Contracten, adviezen, opinies, processtukken en andere dossiergerelateerde documenten uitgaand van Roots Advocaten, in welke vorm ook, vallen onder het beroepsgeheim. Zij zijn bestemd voor exclusief gebruik door de geadresseerde(n), op een normale en gebruikelijke wijze die overeenstemt met het gebruik dat de cliënt met het geven van de opdracht aan Roots Advocaten initieel beoogde.
  • 6.3. Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van Roots Advocaten, mogen deze documenten derhalve niet door de cliënt worden verspreid, openbaar gemaakt of geëxploiteerd, tenzij dit vereist is door een wet of bevoegde regelgevende instantie, in welk geval de cliënt Roots Advocaten hiervan zal inlichten.
 • 7. Ereloon en kosten

  • 7.1. De staat van ereloon en kosten van Roots Advocaten kan drie elementen bevatten: (i) het ereloon, (ii) de kantoorkosten en (iii) de dossierkosten.
  • 7.2. Het ereloon is de vergoeding voor de gepresteerde diensten. Deze vergoeding is in beginsel gebaseerd op de tijd die wordt besteed aan een dossier. Tenzij anders overeengekomen wordt het ereloon op uurbasis berekend, aan het bij aanvang van de dienstverlening vastgestelde tarief.
  • 7.3. Het ereloon kan verhoogd of verlaagd worden, op grond van andere factoren eigen aan het dossier zoals het economisch belang, de specificiteit, de hoogdringendheid of de complexiteit van de zaak. Ook kan bij het bepalen van het gepaste ereloon rekening gehouden worden met de efficiëntie van de prestaties, de gebruikelijke erelonen voor gelijkaardige juridische diensten en het behaalde resultaat.
  • 7.4. Indien de cliënt erom verzoekt, kan vooraf een raming gemaakt worden van de voorzienbare erelonen en kosten. Dergelijke raming blijft echter steeds een raming en biedt geen zekerheid, vermits zij gebaseerd is op toekomstige en onzekere elementen. Op verzoek kan Roots Advocaten periodiek de cliënt inlichten omtrent de erelonen voor prestaties die tot dan toe zijn verricht.
  • 7.5. Kantoorkosten hebben betrekking op de werkingskosten van Roots Advocaten en dekken gedeeltelijk de kost van onder meer aanleg, aanhouden en archiveren van dossiers, telecommunicatie- en IT-systemen, prints en kopies, elektronische databanken, en verzendingskosten en gebruikelijke lokale verplaatsingskosten. Deze kantoorkosten zijn forfaitair vastgesteld op 5% van het bedrag van het ereloon.
  • 7.6. Dossierkosten zijn kosten en uitgaven die specifiek voor het dossier zijn gemaakt of die door Roots Advocaten zijn voorgeschoten aan derden, bijvoorbeeld gerechtskosten, kosten inzake griffie, hypotheekkantoren, registratiekantoren, verplaatsingskosten van advocaten (indien met de wagen: 0,40 euro per km), reis- en verblijfskosten e.d.m., en desgevallend kosten van het beroep op derden indien deze derden niet rechtstreeks aan de cliënt zouden factureren. Dergelijke dossierkosten worden doorgerekend aan de cliënt.
  • 7.7. Het totaalbedrag van erelonen, kantoorkosten en dossierkosten zal verhoogd worden met BTW tegen het toepasselijke tarief, behoudens indien een wet of een ter uitvoering daarvan genomen besluit of administratieve beslissing voorziet in een vrijstelling.
  • 7.8. Roots Advocaten kan voor de aanvang van de opdracht alsook lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen. Een voorschot of provisie is een forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon. In de eindstaat van kosten en ereloon worden de provisie(s) op het totale bedrag in mindering gebracht.
  • 7.9. Betaling van de voorschotten en van de staat van kosten en ereloon is verschuldigd binnen de vijftien dagen vanaf de datum van de uitnodiging tot betalen. Indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, kan Roots Advocaten gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen. Betaling gebeurt door overschrijving op de vermelde bankrekening van Roots Advocaten.
  • 7.10. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de staat van kosten en ereloon, moet hij deze binnen de veertien dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd protesteren.
  • 7.11. Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande staat van kosten en ereloon en bij gebrek aan terecht gevonden protest is de cliënt op het openstaande saldo interest verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rentevoet vanaf de datum van de aanmaning.
  • 7.12. Ingeval de cliënt in gebreke is tijdig te betalen, kan Roots Advocaten zich genoodzaakt zien de professionele relatie met de cliënt en de daartoe behorende dienstverlening op te schorten of te beëindigen. Dergelijke schorsing of beëindiging zal voorafgaandelijk schriftelijk aan de cliënt worden meegedeeld en zal in geen geval tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Roots Advocaten kunnen leiden.
  • 7.13. Indien de belangen van meerdere cliënten worden behartigd in het kader van dezelfde zaak, zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de staten van erelonen en kosten die betrekking hebben op deze zaak (desgevallend vermeerderd met hetgeen vermeld is in deze algemene voorwaarden en eventuele invorderingskosten).
 • 8. Derdengelden

  • 8.1. Roots Advocaten stort alle bedragen die het voor de cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke termijn door aan de cliënt. Indien Roots Advocaten dit niet onmiddellijk kan doorstorten, wordt de cliënt verwittigd van de ontvangst van het bedrag en van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.
  • 8.2. De cliënt staat Roots Advocaten voor de ganse duur van de dienstverlening uitdrukkelijk toe om op de bedragen die Roots Advocaten ontvangt voor rekening van de cliënt, sommen in te houden tot dekking van de openstaande provisies en/of staten van kosten en ereloon. In dergelijk geval brengt Roots Advocaten de cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van Roots Advocaten te betwisten en doorstorting van deze ingehouden bedragen te vorderen.
  • 8.3. Roots Advocaten zal alle bedragen die het van de cliënt ontvangt voor rekening van derden, binnen de kortst mogelijke termijn doorstorten aan deze derden.
 • 9. Aansprakelijkheid, verzekering en beperking

  • 9.1. Roots Advocaten streeft te allen tijde naar kwaliteitsvolle dienstverlening. De dienstverlening van Roots Advocaten behelst een inspanningsverbintenis die naar best vermogen zal opgenomen worden. Voor zover de wet het toelaat, wijst Roots Advocaten alle overige, expliciete of impliciete vrijwaringen af. Een bepaald resultaat wordt nooit gegarandeerd en Roots Advocaten gaat dan ook geen enkele resultaatsverbintenis aan.
  • 9.2. Roots Advocaten is niet aansprakelijk ingeval van overmacht.
  • 9.3. Ingeval van enige (contractuele of extracontractuele) aansprakelijkheid voortvloeiend uit of betrekking hebbend op de dienstverlening van Roots Advocaten (daaronder ook begrepen aansprakelijkheid voortvloeiend uit of betrekking hebbend op de dienstverlening van de aan Roots Advocaten verbonden advocaten), kan enkel Roots Advocaten aansprakelijk gesteld worden, maar niet de aandeelhouders, mandatarissen of aangestelden van Roots Advocaten, noch de aan Roots Advocaten verbonden advocaten of medewerkers.
  • 9.4. Roots Advocaten en de advocaten die hun activiteit uitoefenen binnen de advocatenvennootschap Roots Advocaten zijn verzekerd voor zowel contractuele als extracontractuele aansprakelijkheid op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die is afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies. Ook de aangestelden in rechte en in feite van voornoemden en de personen voor wie voornoemden burgerlijk aansprakelijk kunnen gesteld worden, zijn verzekerden onder diezelfde beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De tussenkomst van de verzekeraar voor burgerlijke beroepsaansprakelijkheid, onder de in de desbetreffende polis omschreven voorwaarden en modaliteiten, bedraagt maximaal 2.500.000 euro per schadegeval.
  • 9.5. De aansprakelijkheid van Roots Advocaten, zowel contractueel als extracontractueel, is in ieder geval (voor het totaal van hoofdsom, kosten en interesten van de schadevergoeding) beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar(s) van Roots Advocaten effectief wordt uitgekeerd met betrekking tot het schadegeval, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico onder die verzekering(en).
  • 9.6. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden ook het schadegeval niet dekt, is de aansprakelijkheid van Roots Advocaten in elk geval beperkt tot een schadevergoeding (totaal van hoofdsom, kosten en interesten) ten belope van maximaal het geheel van de bedragen die voor het betrokken dossier door Roots Advocaten aan de cliënt gefactureerd werden, doch met een minimum van 2.500 euro en een maximum van 50.000 euro per schadegeval.
  • 9.7. De cliënt aanvaardt de in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen.
  • 9.8. De in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ongeacht de aard van de schade en ongeacht de zwaarte van de fout. Deze beperkingen zijn niet van toepassing in geval van opzet.
  • 9.9. De cliënt stemt hiermee in en erkent dat de in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen essentieel zijn voor Roots Advocaten om tot een overeenkomst te komen of tot dienstverlening over te gaan, en dat zij bepalend zijn voor de gehanteerde tarifering.
  • 9.10. Indien de cliënt wenst dat Roots Advocaten voor een bepaald dossier een aanvullende verzekeringsovereenkomst afsluit, dient hierover een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst te worden afgesloten tussen Roots Advocaten en de cliënt. De premie voor deze aanvullende beroepsaansprakelijkheidsverzekering zal in voorkomend geval ten laste vallen van de cliënt.
  • 9.11. Mocht een aan Roots Advocaten verbonden advocaat, aandeelhouder, aangestelde, mandataris of medewerker op welke rechtsgrond ook alsnog aansprakelijk gesteld worden voor of in verband met de dienstverlening van Roots Advocaten of zijn/haar eigen werkzaamheden binnen of voor Roots Advocaten, dan zijn alle bepalingen omtrent verzekering en aansprakelijkheidsbeperkingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing.
  • 9.12. De cliënt verbindt zich ertoe Roots Advocaten, zijn advocaten, aandeelhouders, aangestelden, mandatarissen of medewerkers en onderaannemers te vergoeden voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen van derden naar aanleiding van of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
  • 9.13. Ingeval van twijfel omtrent de interpretatie van enige bepaling van deze algemene voorwaarden die betrekking heeft op de aansprakelijkheid van Roots Advocaten en zijn advocaten, aandeelhouders, aangestelden, mandatarissen en, medewerkers, zal steeds de interpretatie die de (geldigheid van de) aansprakelijkheidsbeperking inhoudt, prevaleren.
 • 10. Verjaring van vorderingen

  • 10.1. Vorderingen met betrekking tot de overeenkomst tussen de cliënt en Roots Advocaten of de uitvoering ervan, inclusief aansprakelijkheidsvorderingen, verjaren na verloop van twee jaar nadat de oorzaak van de vordering onder het toepasselijk recht is ontstaan.
 • 11. Beëindiging van de overeenkomst

  • 11.1. De cliënt kan op elk ogenblik, zonder motivering en zonder enige verplichting tot schadevergoeding op grond van vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst, de overeenkomst beëindigen. Dit dient te gebeuren door schriftelijke kennisgeving aan Roots Advocaten.
  • 11.2. Roots Advocaten kan op elk ogenblik, zonder motivering en zonder enige verplichting tot schadevergoeding op grond van vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst, de overeenkomst beëindigen, mits inachtname van een redelijke opzegtermijn. Dit zal gebeuren door schriftelijke kennisgeving aan de cliënt.
  • 11.3. Bij beëindiging van de overeenkomst maakt Roots Advocaten zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt of de opvolgende advocaat, rekening houdende met de geleverde prestaties en gemaakte kosten tot aan de beëindiging van de opdracht, en de cliënt is gehouden deze te betalen.
  • 11.4. Roots Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van de overeenkomst.
  • 11.5. Bij beëindiging van de overeenkomst tussen Roots Advocaten en de cliënt zal Roots Advocaten op eerste verzoek de stukken van het dossier terugbezorgen aan de cliënt, met uitzondering van de eventuele vertrouwelijke briefwisseling en/of documenten.
  • 11.6. Na beëindiging van de opdracht en indien het dossier niet wordt opgevraagd door de cliënt, wordt het dossier door Roots Advocaten gearchiveerd en vervolgens bewaard voor een periode van tien jaar. Originele documenten kunnen aan de cliënt worden terugbezorgd en dienen desgevallend door hem te worden gearchiveerd. Na voormelde periode van tien jaar wordt het dossier definitief vernietigd.
 • 12. Privacy

  • 12.1. Roots Advocaten is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens over de cliënt voor doeleinden van zijn dienstverlening, klanten- en dossierbeheer, boekhouding en facturering, prospectie, om de cliënt te informeren over zijn diensten of specifieke activiteiten of events zoals seminaries en opleidingen en voor het naleven van wettelijke verplichtingen.
  • 12.2. Roots Advocaten kan hiervoor gegevens verwerken zoals naam, adres, functie, opleiding, e-mailadres, telefoonnummer en andere identificatie- en contactgegevens, rekeningnummer, samenstelling gezin, deelname aan activiteiten en alle andere persoonsgegevens die de cliënt aan Roots Advocaten bezorgt en die relevant kunnen zijn voor de bovenvermelde doeleinden. Ingeval de cliënt een rechtspersoon is, kan de verwerking ook betrekking hebben op gegevens van vertegenwoordigers, aandeelhouders en familieleden, uiteindelijke begunstigden en contactpersonen van de cliënt.
  • 12.3. Door zijn dossier aan Roots Advocaten toe te vertrouwen stemt de cliënt in met de verwerking van dergelijke persoonsgegevens.
  • 12.4. Roots Advocaten verwerkt persoonsgegevens van cliënten, naar gelang het geval, op grond van hun toestemming, dan wel voor de uitvoering van de overeenkomst, voor het vervullen van een wettelijke verplichting of op grond van het gerechtvaardigde belang van Roots Advocaten om zijn diensten te kunnen aanbieden en uitvoeren.
  • 12.5. Roots Advocaten verwerkt uitsluitend gevoelige persoonsgegevens wanneer de cliënt uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking voor een specifiek doel, dan wel wanneer dit noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of in zoverre de verdediging van de belangen van de cliënten van Roots dit vereist.
  • 12.6. Roots Advocaten houdt gegevens van cliënten niet langer bij dan nodig voor het aanbieden en het uitvoeren van zijn diensten en om de cliënt op de hoogte te houden van zijn activiteiten. De gegevens van de cliënt worden in elk geval, voor zover in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en deontologische regels, gewist: - op zijn of haar verzoek; - bij gewijzigde omstandigheden waardoor de activiteiten van Roots Advocaten niet langer relevant zijn voor de cliënt.
  • 12.7. Roots Advocaten doet een beroep op een verwerker om bepaalde verwerkingsactiviteiten uit te voeren, zoals IT-diensten. Deze verwerker handelt enkel op basis van schriftelijke instructies van Roots Advocaten. De verwerker garandeert via technische en organisatorische maatregelen de bescherming van uw rechten. Persoonsgegevens worden niet aan andere partijen verstrekt, behalve wanneer dit door de wet of een gerechtelijk bevel zou worden vereist.
  • 12.8. Elke verwerking van persoonsgegevens door Roots Advocaten zal gebeuren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Roots Advocaten streeft ernaar de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen door middel van technische en organisatorische maatregelen.
  • 12.9. De cliënt heeft het recht zijn persoonsgegevens te raadplegen, te vervolledigen en te wijzigen en na te vragen waarvoor zijn persoonsgegevens worden verwerkt.

   De cliënt heeft het recht de verwijdering van de persoonsgegevens te vragen of de beperking van de verwerking die op de cliënt betrekking heeft, de cliënt heeft tevens het recht bezwaar te maken tegen de verwerking.

   Wanneer de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de cliënt, kan de cliënt de toestemming steeds intrekken.

   De cliënt heeft steeds het recht zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing doeleinden.

   De cliënt heeft het recht om zijn gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

   Dit kan te allen tijde door contact op te nemen met Roots Advocaten, telefonisch (056 49 00 70) of via e-mail (info@rootsadvocaten.be).

   De cliënt heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid. Dit is de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. De Gegevensbeschermingsautoriteit is per e-mail bereikbaar op contact@apd-gba.be. U kan ook een klachtenformulier indienen via de website: www.gegevenbeschermingsautoriteit.be.

 • 13. Witwaswetgeving

  • 13.1. Overeenkomstig de nationale en Europese wetgeving ter bestrijding van het witwassen van geld, en afhankelijk van de aard van de diensten die Roots Advocaten aan de desbetreffende cliënt verstrekt, kan Roots Advocaten gehouden zijn tot bepaalde verplichtingen, onder meer identificatieverplichtingen ten aanzien van cliënten en hun uiteindelijke begunstigden. Daartoe kan Roots Advocaten van de cliënt bepaalde informatie en documenten in dit verband opvragen en bewaren, en/of opzoekingen verrichten in relevante databanken.
  • 13.2. De cliënt is zich bewust van de uitgebreide identificatieverplichtingen die worden opgelegd door de geldende preventieve antiwitwaswetgeving en aanvaardt dat de hiermee in overeenstemming zijnde kosten en erelonen worden in rekening gebracht.
  • 13.3. De cliënt verbindt zich ertoe om aan Roots Advocaten de gevraagde informatie te verstrekken en Roots Advocaten tijdig in kennis te stellen van alle wijzigingen in die informatie en documenten.
  • 13.4. Indien bij een dergelijk verzoek geen of geen bevredigende informatie of documenten worden verstrekt binnen een redelijke termijn, is het mogelijk dat Roots Advocaten niet in staat zal zijn om zijn dienstverlening aan te vatten c.q. verder te zetten.
  • 13.5. Daarnaast verplicht de antiwitwaswetgeving advocaten in bepaalde omstandigheden om mogelijke vermoedens van witwassen of van financiering van terrorisme waarin de cliënt zou betrokken zijn, te melden aan de Stafhouder zonder dat de cliënt hiervan wordt ingelicht. Roots Advocaten of zijn advocaten zijn in dergelijk geval niet aansprakelijk voor de gevolgen van enige rapportering die te goeder trouw wordt gedaan.
 • 14. Wijziging algemene voorwaarden

  • 14.1. Roots Advocaten behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. In dat geval brengt Roots Advocaten de gewijzigde tekst ter kennis van de cliënt.
  • 14.2. Bij gebreke aan schriftelijk protest binnen de veertien dagen na kennisgeving van de gewijzigde tekst, wordt de cliënt geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde tekst en bindt deze gewijzigde tekst de cliënt voor de toekomst. Indien de cliënt een consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht, kan hij de overeenkomst met Roots Advocaten kosteloos en zonder schadevergoeding beëindigen binnen de veertien dagen na kennisgeving van de gewijzigde tekst. Bij gebreke aan schriftelijke kennisgeving van de cliënt in die zin, wordt de cliënt geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde tekst en bindt deze gewijzigde tekst de cliënt voor de toekomst.
 • 15. Nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van één of meerdere bedingen

  • 15.1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zullen zoveel mogelijk worden geïnterpreteerd in de zin dat zij onder de geldende wetgeving geldig en afdwingbaar zijn.
  • 15.2. Indien één of meerdere bedingen uit onderhavige voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig zou(den) worden bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
  • 15.3. Roots Advocaten en de cliënt verbinden zich ertoe om ingeval van nietigheid, ongeldigheid, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid van een beding te goeder trouw te onderhandelen teneinde de betreffende bepaling te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die zo dicht mogelijk de oorspronkelijke bepaling benadert qua inhoud, draagwijdte en bedoeling.
  • 15.4. Indien Roots Advocaten en de cliënt geen akkoord bereiken omtrent de vervangende bepaling, zal de rechter een vervangend beding vaststellen dat zo dicht mogelijk de oorspronkelijke bepaling benadert qua inhoud, draagwijdte en bedoeling.
 • 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

  • 16.1. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing.
  • 16.2. De rechtbanken te Kortrijk zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil omtrent de dienstverlening van Roots Advocaten.
  • 16.3. Elk geschil tussen Roots Advocaten en de cliënt wordt evenwel bij voorkeur in der minne geregeld. Voorafgaand aan een eventuele gerechtelijke procedure zullen Roots Advocaten en de cliënt in der minne een einde trachten te maken aan de gerezen discussie, en dit overeenkomstig de toepasselijke regels van de Orde van Advocaten.

   Voor de Vlaamse advocatuur werd ook de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur opgericht (OCA). Op nationaal vlak draagt de ombudsdienst voor de advocatuur de naam Ligeca. Deze heeft als adres Staatsbladsstraat 8 te 1000 Brussel en kan gecontacteerd worden via oca@ligeca.be of via de website www.ligeca.be. Meer informatie hierover vindt u ook op de website www.advocaat.be.

Bovenstaande tekst is een update van 21 januari 2022. De voorgaande teksten van de algemene voorwaarden vindt u via de links hieronder: