Gebruiksvoorwaarden website

 • 1. Deze website is eigendom van de bv Roots Advocaten, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Karmelietenlaan 4 bus 2 en ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer BTW BE 0678.782.244. Door de toegang tot en het gebruik van de website, aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk in te stemmen met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.
 • 2. Roots Advocaten kan op elk ogenblik de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden wijzigen. We vragen de bezoeker de gebruiksvoorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.
 • 3. De website van Roots Advocaten bevat slechts algemene informatie en heeft als doel het verschaffen van informatie over Roots Advocaten en de aangeboden dienstverlening. Deze site beoogt geenszins juridisch of ander advies te verstrekken en de erop opgenomen informatie mag derhalve geenszins beschouwd worden als een advies of equivalent daarvan.
 • 4. Roots Advocaten levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie op de site correct is op het moment van de opname ervan, doch dit belet niet dat de informatie op de website onvolledig of achterhaald kan zijn. De informatie op de website kan op elk ogenblik worden aangevuld, verwijderd of aangepast.
 • 5. Roots Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op informatie die op deze site te vinden is. Indien u advies wenst, nodigen wij u graag uit ons te contacteren via de kanalen die u terugvindt op onze contactpagina. Wij behandelen dossiers enkel na daarover uitdrukkelijke afspraken te hebben gemaakt en op basis van onze algemene voorwaarden die u eveneens op deze website terugvindt.
 • 6. Deze website en alle erop aangeboden informatie zijn beschermd door het auteursrecht, dat berust bij Roots Advocaten. Deze informatie mag niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Roots Advocaten.
 • 7. De website kan links bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud ervan. Roots Advocaten verklaart uitdrukkelijk dat het geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites en is in geen geval aansprakelijk voor deze inhoud of kenmerken of voor enige vorm van schade door het gebruik ervan. Hetzelfde geldt voor externe websites die naar de website van Roots Advocaten zouden verwijzen.
 • 8. Roots Advocaten is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade door het gebruik van deze website veroorzaakt door toedoen van derden, zoals (maar niet beperkt tot) schade door virussen, computermisdrijven of hacking. Roots Advocaten is in geen enkel geval aansprakelijk voor de schade die zou kunnen volgen uit het ongeoorloofd binnendringen in haar informaticasystemen en/of het frauduleus gebruik van haar verspreidingsmiddelen. Roots Advocaten geeft geen garanties voor de goede werking of de constante beschikbaarheid van deze website en is niet aansprakelijk voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van deze website.
 • 9. Bij nalatigheid of lichte fout van Roots Advocaten of personen voor wie Roots Advocaten instaat, is Roots Advocaten en/of de betreffende partij op geen enkele manier aansprakelijk voor schade door het gebruik van deze website.
 • 10. Bij schade door het gebruik van deze website die het gevolg is van een grove fout van Roots Advocaten of van een grove of opzettelijke fout van personen voor wie Roots Advocaten instaat, is de aansprakelijkheid van Roots Advocaten en/of de betreffende partij beperkt tot de rechtstreekse schade aan programmatuur tot een maximaal bedrag van 50 EUR per bezoeker, met uitsluiting van enige andere schade, zoals (maar niet beperkt tot) werkonderbrekingen, verliezen aan omzet en winst, beschadiging of verlies van gegevens.
 • 11. Indien een bepaling van de gebruiksvoorwaarden nietig, ongeldig of onafdwingbaar zou worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. De bepaling wordt dan vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die zo dicht mogelijk aanleunt bij de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 • 12. Door deze site te bezoeken aanvaardt u dat het Belgisch recht van toepassing is in de verhouding tussen Roots Advocaten en uzelf en dat de volledige inhoud van deze website beheerst wordt door het Belgisch recht en overeenkomstig het Belgisch recht moet worden geïnterpreteerd.
 • 13. De bevoegde rechtbanken te Kortrijk (België) zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan.